Význam cvičenia s bábätkami

Počas cvičení s bábätkami vychádzame zo psychomotorického vývinu dieťatka (PMV). Zahŕňa vývin hrubej motoriky (pasenie koníčkov, pretáčanie, lozenie atď.), jemnej motoriky (pohyby prstov na rukách), ale aj vývin zmyslov, sociálny a rozumový vývin, rozvíjanie orientácie, koordinácie, svalovej sily a prepojenie jednotlivých systémov tela (telo funguje ako celok a odchýlka v jednom systéme sa prejaví aj v ďalších systémoch). Dieťa prvých 9 mesiacov žije v tele svojej matky-má tam určité špecifické podmienky pre život. Vyvíja sa, rastie, pripravuje sa na svoj príchod na svet. Po narodení sa mu úplne zmení prostredie, v ktorom doteraz žilo. Je to zmena náhla a veľmi zásadná, na ktorú dieťa môže reagovať plačom, bolesťami bruška, nočným ponocovaním atď. Dieťatko nevie rozprávať-nevie nám povedať, čo potrebuje, čo ho trápi. Preto je dôležité, aby rodičia rozumeli potrebám svojho dieťaťa, aby ich dokázali vhodne uspokojiť a tým zabezpečiť, aby ich dieťa bolo v psychickej i fyzickej pohode. Je dôležité, aby sa rodičia dokázali na svoje dieťa „naladiť“, rozumieť tomu, čo potrebuje, aj keď im to nepovie. Jedným z našich cieľov je pomôcť Vám v tom :). Vnútromaternicový vývin dieťaťa pokračuje po pôrode psychomotorickým vývinom. Tento vývin prebieha automaticky, je naprogramovaný, vopred daný. Dieťa, na rozdiel od iných cicavcov, sa rodí s nezrelou centrálnou nervovou sústavou. Na začiatku života je úplne odkázané na svojich rodičov, okrem vrodených reflexov zatiaľ nič nevie. Ako jeho mozog postupne dozrieva, otvárajú sa možnosti dieťatka zvládať jednotlivé vývinové úlohy. Toto dozrievanie mozgu a jednotlivé vývinové úlohy majú svoju presnú postupnosť-napríklad sa najskôr dieťa musí samé prevrátiť z chrbátika na bruško, musí sa samo na brušku vzpriamiť, začať liezť, sadnúť si-aby sa mohlo postaviť a začať chodiť. Jednotlivé kroky sa nedajú preskočiť-pohybových vzorcov počas prvého roku života je viac ako 50 a nadväzujú na seba. Keď nastane odchýlka v niektorom z nich, tak všetky čo idú po ňom, bude dieťa vykonávať nekvalitne tiež. Výsledkom potom môžu byť odchýlky v pohybovom vývine, preťaženie chrbátika, ochabnuté brušné svaly, problémy s dýchaním, koordináciou pohybov, asymetria atď. V tomto veku stačí naozaj málo na to, aby sme drobnú nedokonalosť odstránili a vývin pokračoval kvalitne ďalej. Ak sa však táto jemná odchýlka nerieši, postupne, ako vývin postupuje, sa nabaľuje a nabaľuje a z odchýlky sa stáva problém, ktorého odstránenie býva zložitejšie. Prevencia je veľmi jednoduchá, stačí poznať jednoduché vývinové zákonitosti a tým zabezpečiť, aby vývin dieťatka mohol prebiehať prirodzene a nerušene v kvalitných podmienkach. Preto našim cieľom je poskytnúť Vám informácie, akým spôsobom vývin prebieha, ako dieťatko nosiť a hrať sa s ním tak, aby sme mu v prirodzenom vývine nebránili, ale naopak, podporili ho v ňom. V súčasnosti sa svojim deťom venujeme, chceme im dať všetku našu lásku a starostlivosť, čo kladie vyššie nároky na vedomosti rodičov, ktorí často v tom najlepšom úmysle svoje dieťa „poháňajú“ alebo tlačia do úloh, na ktoré ono ešte nie je ani zďaleka pripravené. Svedčí o tom napr. nosenie najmenších detí vo zvislých polohách, pasívny sed dieťaťa v čase, keď na to ešte samo nie je pripravené, stimulácia chôdze dieťaťa ťahaním za ručičky- akákoľvek aktivita, ktorú dieťa nezaháji samé a nezačne vykonávať automaticky tým, že k nej samo dospeje, nie je preň vhodná. Zodpovednosť za dieťa je v rukách rodičov- poskytujú mu 24- hodinovú starostlivosť a tak najviac ovplyvňujú jeho vývin. Preto je našim cieľom poskytnúť im všetky dôležité informácie o psychomotorickom vývine detí, o potrebách ich bábätka a o správnej starostlivosti, empatickej komunikácii a rešpektujúcej výchove. Počas prvého roku života človeka prebieha jeho najbúrlivejší rozvoj. V tomto období mozog postupne dozrieva a tým dieťaťu umožňuje postupne zvládať stále ťažšie a ťažšie úlohy. V najútlejšom veku sú to hlavne pohybové úkony dieťaťa, ktoré nám odrážajú vyspelosť a zrelosť mozgu. Vďaka tomu, čo dieťa dokáže, vieme zhodnotiť úroveň zrelosti jeho mozgu. V tomto období je pohyb „potravou pre mozog“. Určité pohybové vzorce sú presne naprogramované k tomu, aby sa mozog vyvíjal správne. Ak sa dieťa „správne hýbe“, stimuluje a cvičí tým svoj mozog. Ak však rodičia v tom najlepšom úmysle, avšak nevedomosťou „preprogramujú“ nesprávnou manipuláciou tieto pohybové vzorce a nabádajú dieťa k pohybu, na ktorý vôbec nie je pripravené, zrelé ani naprogramované, v mozgu to spôsobí chaos, čo môže viesť k mnohým komplikáciám a problémom. Tie by vôbec nemuseli vzniknúť, keby bola dodržaná správna manipulácia a stimulácia dieťatka. Preto je dôležité, aby rodičia mali informácie. Aby vedeli, ako nerušiť prirodzenú vývinovú prácu dieťatka. Môžeme tak predísť mnohým zbytočným vývinovým komplikáciám a stresom rodičov, keď sa obávajú, prečo ešte ich dieťa nerobí to či ono. Na našich cvičeniach hravou a zábavnou formou ukazujeme rodičom správnu manipuláciu s bábätkom, ktorá podporuje prirodzený psychomotorický vývin, pôsobí ako podporná metóda pri rehabilitácii, pôsobí preventívne a upravuje drobné odchýlky. Vďaka nej môže vývin bábätka prebiehať zdravo a nerušene. Okrem toho „cvičíme“ rôzne cviky alebo skôr hráme rôzne hry v určitých polohách, ktoré sú pre detičky príjemné a podporujú prirodzený vývin. Deje sa to v sprievode riekaniek, básničiek a pesničiek. Deťom sa veľmi páčia, je to pre ne zábava. Pre rodičov zase inšpirácia, ako môžu so svojím bábätkom tráviť čas tak, aby si ho vzájomne užili a aby nerušili, ale naopak, podporili jeho prirodzený vývin. Správnou manipuláciou so svojimi deťmi zabezpečíme ich zdravý psychomotorický vývin. Naším cieľom je preto poskytnúť priestor pre rodičov, aby sa mohli dozvedieť o dôležitosti týchto poznatkov, aby ich mohli aplikovať do svojej rodičovskej praxe a zároveň poskytnúť priestor pre deti, ktoré vďaka „cvičeniu“ - vhodnej a správnej načasovanej stimulácii nebudú vo svojom vývine preťažované, ani obmedzované a budú sa vyvíjať v súlade s aktuálnou zrelosťou svojho mozgu.

  • Autor: Mgr. Kristína Svoradová
  • 2018