Prevádzkový poriadok

Pravidlá nám uľahčujú vzájomnú komunikáciu a spoločný dohovor. Umožňujú riešiť aj zložitejšie situácie spôsobom, ktorý bude prijateľný pre obe strany. Preto sme aj my v BabyFitcentre vytvorili pravidlá, ktoré nám pomôžu a uľahčia vzájomnú spoluprácu a zabezpečia maximálnu možnú mieru spokojnosti a bezpečia pri cvičení. Vďaka nim predídeme prípadným nezhodám, či úrazom, príp. ich budeme vedieť efektívnejšie riešiť. Sú dôležité nielen pre inštruktorku, ale aj pre rodičov- vďaka nim si ujasníme vzájomné práva a povinnosti tak, aby boli všetci spokojní. V neposlednom rade je dodržiavanie pravidiel dôležité aj pre bezproblémový priebeh cvičení- vďaka nim totiž budeme napr. včas vedieť, koľko detí nepríde cvičiť a tým pádom si môžu deti, ktoré majú nárok na náhradu, uplatniť ju práve vtedy, keď sa uvoľní miesto. Rešpektovanie príchodov na čas neruší ostatných a nenúti čakať deti a rodičov, ktorí prišli včas. Dodržiavaním pravidiel si teda prejavíme vzájomný rešpekt tak, aby sme deťom vytvorili príjemné a nerušené prostredie na cvičenie a zároveň podporíme vzájomné vzťahy medzi rodičmi. Súhlas s týmito pravidlami je podmienkou účasti v kurze. Rodičia ho potvrdzujú záväzným prihlásením do kurzu babycvičenia. Inštruktorka ho potvrdzuje organizáciou kurzov. Účastníci kurzov, rovnako ako inštruktorka, sú povinní riadiť sa prevádzkovým poriadkom BabyFitcentra. Do prevádzkového poriadku kurzov sa nezahŕňajú všetky možnosti a eventuality vzájomných vzťahov. Ak vzniknutá situácia nie je zahrnutá v prevádzkovom poriadku, veríme, že sa nám podarí prípadné skutočnosti vyriešiť v súlade s právom a slušnosťou.

Organizácia kurzov

• Kurz babycvičenia pozostáva zo 4 lekcií. Cvičíme jedenkrát týždenne. Kurz teda trvá jeden mesiac. Dni, kedy lekcie neprebiehajú z dôvodu sviatku, či prázdnin, príp. pracovnej neschopnosti inštruktorky, budú nahradené v inom termíne, alebo sa nerátajú do ceny kurzu. O týchto dňoch inštruktorka včas informuje všetkých účastníkov. Dĺžka organizovanej lekcie je cca. 40- 45 min, pre bábätká je to 30- 35 min. Dĺžka lekcie môže byť upravená podľa pozornosti a nálady detí s ohľadom na ich individuálne potreby. Na lekciu je vhodné dostaviť sa v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožňuje aklimatizáciu dieťaťa a pokojnú prípravu na lekciu. Neskoré príchody narušujú prebiehajúcu hodinu.

• V miestnosti, kde budeme cvičiť, sa zdržujeme iba po dobu cvičenia. Po odcvičení treba miestnosť opustiť, pretože bude cvičiť druhá skupinka. Spoločný priestor, chodbu, je možné využiť podľa potreby- pre hru detí, desiatu atď. Ak sa dieťa zapojí do rozbehnutého kurzu, bude mu vyrátaná suma kurzovného podľa počtu nadchádzajúcich hodín podľa nasledujúceho vzorca - počet hodín krát suma za jednu lekciu.

• Inštruktorka sa zaväzuje, že lekcie prebiehajú podľa vopred pripraveného metodického plánu, majú svoj cieľ a nadväzujú na seba tak, aby boli zmysluplné a rozvíjali komplexne osobnosť dieťaťa. Povinnosťou inštruktorky je na každej lekcii zrozumiteľne rodičom oznámiť, ktorá lekcia kurzu momentálne prebieha a na čo je zameraná. Rodičia sa zaväzujú, že po zaplatení kurzu, budú kurz pravidelne navštevovať a lekciu vymeškajú len z objektívnych a oprávnených dôvodov.

Platobné a storno podmienky

• Registrácia do kurzov prebieha vyplnením nezáväznej prihlášky na stránke. Po jej odoslaní Vám bude zaslaný informačný mail – po jeho prečítaní potvrdíte záväzným mailom Vašu účasť v kurze. Týmto sa pre Vás stáva prihláška záväznou a je pre Vás rezervované miesto v skupinke. Rovnako pre Vás platia pravidlá BabyFitcentra a ochrana osobných údajov. V prípade zrušenia kurzu za strany inštruktorky je vrátená pomerná časť kurzovného alebo ponúknuté preradenie do iného kurzu. Rodič si zvolí kompenzáciu, ktorá mu vyhovuje.

• Platí sa vždy v prvú hodinu nového kurzu v hotovosti. Ak sa rodič rozhodne nepokračovať v ďalšom kurze, je potrebné oznámiť to poslednú lekciu kurzu inštruktorke, aby mohla posunúť miesto v skupinke inému dieťaťu.

• Po zaplatení kurzu má každé dieťatko nárok na jednu náhradnú hodinu, pokiaľ sa nebude môcť zúčastniť niektorej zo 4 zaplatených. Náhradnú hodinu si vyberie tak, že nasledujúci kurz nezaplatí 20 eur , ale 15. AK už nebudete chcieť pokračovať ďalší kurz, tak sa môžete zúčastniť ešte jednej lekcie nasledujúceho kurzu, tá bude pre Vás náhradnou.

• Pre vzájomné uľahčenie práce a komunikácie medzi rodičmi je dôležité, aby rodičia vopred napísali SMS, že nebudú môcť prísť na cvičenie, pokiaľ o tom vopred vedia. Dokážem potom spojiť skupinky a zabezpečiť tak, aby cvičenie fungovalo aj v prípade, ak je veľa detičiek chorých.

Bezpečnostné a hygienické zásady

• Sprevádzajúca osoba je plne zodpovedná za dieťa počas cvičenia - celý čas pobytu v BabyFitcentre dieťa nesmie byť ponechané bez dozoru. V prípade potreby vzdialiť sa od dieťaťa, požiadajte iného rodiča o krátkodobú starostlivosť. I v prípade, že súhlasí, ste ako rodič plne zodpovedný za svoje dieťa. V kurzoch pre deti zodpovedá za dieťa rodič aj v čase trvania lekcie. V prípade, že si na určitý cvik alebo úkon rodič, či dieťa netrúfa, nepredvádzajú ho! Inštruktorka rada, podľa časových možností, cviky a aktivity individuálne vysvetlí a predvedie v priebehu alebo po skončení lekcie.

• Na lekciách sa nekonzumuje žiadna strava! Počas lekcie sa cvičí podľa inštrukcií inštruktorky, používame pomôcky, ktoré používa inštruktorka, ostatné pomôcky zostávajú na svojom mieste, aby neodpútavali pozornosť detí.

• Rodič či iná sprevádzajúca osoba zodpovedná za dieťa sa zaväzuje, že dieťa nepríde na hodinu s cukríkom alebo žuvačkou. Kurzu sa môžu zúčastniť len zdravé deti. Pokiaľ dieťa, či rodič preukazujú zjavné známky ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť dieťaťu lekciu z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí.

• Rodičia chodia na cvičenie v ponožkách, nikdy nie bosí, deti sa vyzúvajú do ponožiek alebo pančušiek. Cvičíme v pohodlnom oblečení, ktoré žiadnym spôsobom neobmedzuje dieťa vo voľnom pohybe a ktoré sa môže zašpiniť.

• Ak dieťa odmieta robiť spoločnú aktivitu, nenútime ho násilím, necháme ho pozorovať nás, v tomto prípade sa zapojí rodič a dieťa sa po určitom čase samé rozhodne zapojiť. Nezamestnávame ho inou aktivitou, aby sme tým neodpútali aj pozornosť iných detí. Na cvičeniach rešpektujeme individualitu dieťaťa.

Ochrana osobných údajov

• Všetky osobné údaje budú použité len pre účely registrácie v cvičení a následnej evidencie účastníkov. Rodičia týmto súhlasia s tým, že prevádzkovateľka BabyFitcentra poskytnuté údaje používa na organizačné potreby vedenia kurzov, podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje poskytujú dobrovoľne.

• Rodičia súhlasia s použitím fotografií z prebiehajúcich kurzov, zachytávajúcich činnosť a podobu osôb zúčastniacich sa na jednotlivých lekciách. Ak by niektorý rodič z určitých dôvodov odmietol dať súhlas so zverejneným fotografií dieťaťa na stránke, je potrebné upozorniť na to inštruktorku a ona následne bude túto žiadosť rešpektovať. Súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas s pravidlami BabyFitcentra a prevádzkovým poriadkom.

• Vstupom do kurzu rodičia dávajú súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby Babyfitcentra, súhlasia s jeho pravidlami a prevádzkovým poriadkom. Rešpektovaním a dodržiavaním týchto pravidiel si spoločne vytvoríme prostredie, v ktorom sa budeme všetci cítiť dobre :)

  • Autor: Mgr. Kristína Svoradová
  • 2018